GENEL KİMYASALLAR

1

1,2-Propilen Glikol

1,2,4-Trimetilbenzen

1,3-Bütilen Glikol

1,4-Bütilen Glikol

1,4-Sikloheksandimetanol

1,5,9-Siklododekatrien

1,6-Heksilen Glikol

2

2-Etilheksanoik Asit

2-Etilheksanol

2-Etilheksil Akrilat

2-Etilheksil Metakrilat

2-Etilheksilamin

2-Hidroksietil Akrilat

2-Hidroksietil Metakrilat

2-Hidroksipropil Akrilat

2-Hidroksipropil Metakrilat

2-oktanol

2-oktanon

2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit

2,4,6-Tris-(dimetilaminometil)-Fenol

3

3-(Dimetilamino) propilamin

3-Kloro-2-Hidroksipropiltrimetilamonyum Klorür

5

5-Sodiosülfo İzoftalik Asit

• A

• Asetik asit

• Akrilamid

• Akrilik Asit, Buzul

• Adipik Asit

• Amino Trimetilenfosfonik Asit

• Amonyum Hekzaflorofosfat

• Amonyum Lauril Eter Sülfat

• Amonyum Lauril Sülfat

• Amonyum Polifosfat

• Antimuan trioksit

AEEA Aminoetiletonolamin

• B

• baryum sülfat

• benzensülfonik asit

• benzensülfonil klorür

• Benzoik asit

Benzol peroksit

Bnezol perksit pasta 10-15-20-25-30-50

• benzofenon

• Benzil alkol

• benzil klorür

• Beta Pinene

• Bisfenol-a

• Borik asit

• Butil Akrilat

• Butil Benzil Ftalat

• butil metakrilat

• Butil Oleat

• Butil Stearat

• C

• Kalsiyum karbonat

• Kalsiyum klorür

• kalsiyum format

• Kalsiyum Propiyonat

• kampen

• kafur

• Kaprilik asit

• karboksibenzotriazol

• Hint Yağı

• Kostik soda

• setil klorür

• Kitin

• kitosan

• Klorlu Parafin

• Sitrik asit

• Bakır sülfat

• Kreozot Yağı

• sikloheksan

• Sikloheksan Dimetanol

• Sikloheksanol

• Siklohekzanon

• Sikloheksilamin

• siklopentan

D

• DEHA-Dietilhidroksilamin

• Dehidroasetik Asit

• DETA Dietilentriamin

• Di-Trimetilolpropan

• Diaseton Akrilamid

• Diaseton Alkol

• Diamonyum fosfat

• dibütil fumarat

• Dibütil Maleat

• Dibütil Ftalat DBP

• Dibütil Sebakat

• dibütilamin

• Dikalsiyum Fosfat

• disiyandiamid

• dietanolamin

• dietil eter

• dietil maleat

• dietil ftalat

• dietilamin

• dietilen glikol

• Dietilen Glikol Dibenzoat

• Dietilen Glikol Dibütil Eter

• Dietilen Glikol Dimetil Eter

• Dietilen Glikol Monoetil Eter Asetat

• dietilentriamin

• diizobütil keton

• Diizobütil Maleat

• Diizobütil Ftalat DİBP

• Diizodesil Adipat

• Diizodesil Ftalat

• diizodesil sebakat

• Diisononil Adipat

• diisononil maleat

• Diisononil Ftalat

• diizopropanolamin

• Diizopropil Adipat

• diizopropil eter

• diizopropilamin

• dimetil adipat

• Dimetil Karbonat

• Dimetil Hidantoin

• dimetil maleat

• dimetil malonat

• dimetil ftalat

• Dimetil Sebakat

• Dimetil Stearil Amin

• dimetil süksinat

• dimetil tereftalat

• dimetilasetamid

• Dimetilaminopropilamin

• Dioktil Adipat

• dioktil maleat

• Dioktil Ftalat DOP

• Dioktil Sebakat

• Dioktil Tereftalat D0TP

• dipentaeritritol

• difenilamin

• Dipotasyum Fosfat

• Dipropil Heptil Ftalat

• Dipropilen Glikol Dimetil Eter

• Dipropilen Gilkol Monobütil Eter

• Dipropilen Gilkol Monometil Eter Asetat

Dowanol PNP

• E

• epiklorohidrin

• Epoksitlenmiş Soya Yağı

• Erüsik asit

• Etil 3-Etoksipropiyonat

• Etil asetat

• etil akrilat

• Etilen Glikol Dietil Eter

• Etilen Glikol Diglisidil Eter

• Etilen Glikol Dimetil Eter

• Etilen Glikol Monobütil Eter

• Etilen Glikol Monometil Eter

• Etilen Vinil Asetat

• etilendiamin

• F

• Formaldehit

• Fumarik asit

G

Gliserin

glisin

Glikol Eter TPM

Glikolik asit

Guar sakızı

Sakız Rosini

sakız terebentin

H

HİPOKLORİT (ÇAMAŞIR SUYU)

Heksahidro Ftalik Anhidrit

hekzametilentetramin

Hidrokarbon Reçinesi

Hidrojene Rosin

hidrokinon

hidrotalsit

I

izoamil alkol

izodekanol

izononanoik asit

İzoftalik Asit

İzopropil alkol

izopropil eter

Izopropil miristat

izopropil palmitat

İtakonik Asit

L

Lityum Karbonat

Litopon

M

Magnezyum sülfat

Maleik asit

Maleik Anhidrit

maltodekstrin

Melamin

Metakrilik Asit, Buzul

Metanol

Metil Akrilat

Metil Cedril Eter

Metil etil keton

Metil Hekzahidro Ftalik Anhidrit

Metil Hidrojene Rosinat

Metil İzobütil Keton

Metil metakrilat

metilal

Metilen klorür

monoamonyum fosfat

monobütilamin

Monokalsiyum fosfat

monoetanolamin

monoetilamin

monoizopropilamin

Monomer Asit

monopentaeritritol

Monopotasyum Fosfat

monosodyum fosfat

N

n-Butanol

n-Bütil Asetat

n-Bütil Alkol

n-Bütil Stearat

n-Bütilamin

n-Dodesil-Merkaptan

n-Metil-2-Pirolidon

n-Oktil Pirrolidon

n-Oktilamin

n-Propil Asetat

n-Propil Alkol

n-Propil Bromür

N,N-Diizopropiletilamin

N,N-Dimetilheksadesilamin

N,N-Dimetilizopropilamin

Neopentil Glikol

nikel sülfat

nitroselüloz

Ö

Oktil Alkol

oktil stearat

Oleik asit

Oksalik asit

P

Para Dietilbenzen

paraklorobenzotriflorür

paraformaldehit

Paratoluen Sülfonik Asit

Pentaeritritol Teknolojisi %88

Vazelin

Fenolik reçine

Fosforik asit

Fosforlu Pentoksit

Ftalik Anhidrit

Çam yağı

Çam Katranı Yağı

Polietilen Glikol Dimetil Eter

Polietilen Glikol Monometil Eter

Polivinil alkol

Potasyum klorür

Potasyum sitrat

potasyum siyanat

potasyum format

Potasyum nitrat

Propilen karbonat

Propilen Glikol Monometil Eter

Propilen Glikol Monometil Eter Asetat

Propilen Glikol, Engellenmiş

Psödokümen

piridin

Piromellitik Dianhidrit

R

resorsinol

S

Sebasik Asit

Sodyum Hipo Klorit

Sodyum asetat

sodyum akrilat

sodyum benzoat

Sodyum bisülfat

Sodyum format

Sodyum Lauril Eter Sülfat

Sodyum lauril sülfat

sodyum metilat

sodyum monokloroasetat

Sodyum Tiyosülfat Pentahidrat

sodyum tiyosülfat

Sodyum tripolifosfat

Stearik asit

stronsiyum klorür

süksinik anhidrit

Sülfamik asit

T

Tereftalik Asit, Saflaştırılmış

Terpen Fenolik Reçine

Terpinil Asetat

Tetrabromoftalik Anhidrit

tetrahidrofuran

Tetrametilendiamin

Texanol – 2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol monoizobütirat

tiyoüre dioksit

Titanyum dioksit

titanyum tetraklorür

Toluen Diizosiyanat 80/20

Trialil Siyanürat

tribütoksietilfosfat

Tribütil Fosfat

tribütilamin

Trikalsiyum fosfat

Trikresil Fosfat

tridekanol

trietanolamin

trietilamin

Trimelitik Anhidrit

Trimetil Fosfat

trimetiloletan

trimetilolpropan

Trimetilolpropan Dialil Eter

Trimetilolpropan Triakrilat

Trimetilolpropan Trioleat

Trioktil Trimelitat

tripentaeritritol

Trifenil Fosfat

Trisodyum fosfat

Tung Yağı

Terebentin Yağı

U-Ü

üre

Üre Fosfat

v

Vinil Asetat Monomer VAM

X

Ksantan sakızı

Z

çinko karbonat

Çinko oksit

Zirkonyum Oktoat

Zirkonyum Propiyonat